Privacyverklaring

Privacyverklaring

Studio Marie-Louise Studio Marie-Louise, gevestigd aan Aleidastraat 5, 3117 DA, Schiedam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. CONTACTGEGEVENS

Aleidastraat 5
3117 DA, Schiedam
010-4734544
www.mlbeauty.nl

Marie Louise van Rest is de Functionaris Gegevensbescherming van Studio Marie-Louise Hij/zij is te bereiken via info@mlbeauty.nl.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Studio Marie-Louise verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

3. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Studio Marie-Louise verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mlbeauty.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Polisnummer en zorgverzekeraar
 • Huisarts
 • Medicatie
 • Behandel gegevens

4. MET WELK DOEL EN OP BASSIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Studio Marie-Louise verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Aan wie is een dienst gedaan, (naam, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats, en eventueel telefoonnummer, IBAN en het BTW-nummer (indien BTW wordt verlegd);
  wat en hoeveel is geleverd;
 • Wanneer is geleverd;
 • Welk BTW-tarief is gehanteerd;
 • Betreft het een product of dienst (ICP-opgave belastingdienst).
 • Het afhandelen van uw behandeling;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het als gebruiker kunnen voldoen aan de administratieve eisen van de belastingdienst;
 • Het als gebruiker kunnen genereren van facturen die aan de wettelijke alsook bovenwettelijke eisen voldoen.

Om te kunnen voldoen aan de bovenwettelijke eisen welke aan facturen worden gesteld zoals door overheden, UWV, SVB en (zorg)verzekeraars, kunnen in een vrij veld meer persoonsgegevens worden vermeld om op de factuur weer te geven, zoals:

 • BSN.

5. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Studio Marie-Louise neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Marie-Louise) tussen zit. Studio Marie-Louise gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Acumulus.
Studio Marie-Louise is gebruiker van SIEL en maakt gebruik van de software-producten van SIEL teneinde de administratie van de gebruiker te automatiseren.

6. HET DOEL VAN HET OPSLAAN VAN DEZE GEGEVENS IS

 • Het als gebruiker kunnen genereren van facturen die aan de wettelijke alsook bovenwettelijke eisen voldoen;
 • het als gebruiker kunnen voldoen aan de administratieve eisen van de belastingdienst.

7. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Studio Marie-Louise bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar (gelijk aan de fiscale bewaarplicht) Reden: Wij streven echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteren soms kortere bewaartermijnen. Dit hangt af van het belang dat wij hebben bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan:

 • Personalia > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: het uitvoeren en/of leveren van een behandeling en facturering (conform eisen zorgverzekeraars);
 • Adres > Bewaartermijn 7 jaar > Reden:  het uitvoeren en/of leveren van een behandeling en facturering (conform eisen zorgverzekeraars);
 • Telefoon > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Email > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Zorgverzekeraar > Bewaartermijn 7 jaar > Reden: om de factuur te kunnen laten voldoen aan de eisen conform declaraties zorgverzekeraars.

8. RECHT OP VOLLEDIGE VERNIETIGING VAN DATA

Data van de gebruiker wordt 9 maanden na het be-eindigen van de klant relatie volledig gewist. Indien de gebruiker dat wenst en kenbaar maakt, kunnen op elk eerder moment alle gegevens volledig worden gewist.

9. DE VOLGENDE GEGEVENS WORDEN NIET GEWIST:

 • Bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker;
 • Correspondentie en notities inzake de behandeling;
 • De facturen die aan de klant zijn verstrekt voor afgenomen behandelingen.

10. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Studio Marie-Louise verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Studio Marie-Louise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

11. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WIJ GEBRUIKEN

Studio Marie-Louise gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

12. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Marie-Louise en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mlbeauty.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Studio Marie-Louise wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

13. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Studio Marie-Louise neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mlbeauty.nl